طراحی کمپین تبلیغاتی

طراحی کمپین تبلیغاتی مجموعه‌ای از فعالیت‌های تبلیغاتی چندجانبه در رسانه های مختلف است که قبل از هر چیز پیام هدف کمپین مشخص شده است و مخاطب تعیین شده و با برنامه‌ریزی دقیق، بکوشد پیام مناسب در دوره زمانی مناسب با بودجه مناسب برای مخاطب مناسب ارسال شده و تعداد بیشتری از مخاطبان را برای نزدیک تر کردن ارتباط با مالک کمپین، ترغیب نماید. طراحی کمپین تبلیغاتی بدون تعریف معیار عددی مشخص برای سنجش کارایی، بی معنی است. طراحی کمپین های تبلیغاتی در اینستاگرام به دیده شدن و شناخته شدن نوع فعالیت و خدمات شما بسیار کمک می کند.